„Nejsem nikdy sám, svou rodinu mám.“

Radostné prožívání oslavy Dne matek.

Povzbuzování úsilí dítěte při přípravě pásma veršů a písní pro maminky.

Vyjadřování představ a poznatků co pro náš život maminka znamená.

Vědět, že babička je maminka naší maminky nebo tatínka.

Chápat jednoduché rodinné vztahy a úlohu jednotlivých členů.

Vnímat důležitost sounáležitosti a pospolitosti tohoto společenství a jeho nezastupitelnost v životě jednotlivce.

Uvědomění si kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme.

Význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince.

Nezastupitelnost a charakteristické postavení jednotlivých členů rodiny, vztahy mezi sebou, zaměstnání rodičů.

Naše obec, město, domov, vlast.

Zařízení domácností, místností v domě.

Sídliště i rodinné domy, rozličné stavby, architektura.

Podoba s geometrickými tvary staveb a domů.

Vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním místa bydliště a s přímým pozorováním různých profesí.

Posilování kontaktů dětí se zaměstnanci MŠ.

Činnosti na rozvoj komunikativních a řečových dovedností, rozeznávání hlásky na začátku i na konci slova, rytmické rozdělování slova na slabiky-rytmizace slov, slabik za pomoci hry na tělo s rytmickými nástroji.

Upevňování správné výslovnosti a výraznosti řeči.

Vědět, že slovo lze písemně zaznamenat.

Ukázka napsaného vlastního jména.

 

Autor: