„Ve školce jsme rádi, buďme kamarádi.”

Seznamování se jmény, značkami dětí, posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace na prostředí školy.

Vzpomínání na prázdniny, rozhovory o prázdninách a o mateřské škole, znovu utváření pravidel jako základů společného soužití.

Seznamování s prostředím třídy, vybavením třídy, možnostmi tvoření ve třídě, vybavením koutků ke hře a k činnostem, s místem k hygieně a k odpočinku.

Uvědomování si vlastní identity.

Rozvíjení komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.

Posilování kladných prosociálních postojů (v rodině, v MŠ, v herní skupině dětí).

Postupné seznamování s okolím MŠ.

Autor: