Školné

Školné: 400,- Kč / měsíc

Platba probíhá bezhotovostně na účet

Číslo účtu: 2144942389/0800

Variabilní symbol: viz nástěnka

Do zprávy pro příjemce napíšete jméno dítěte

Platby budou probíhat pololetně: do 15.10.2023 (2000,- Kč), do 15.2.2024(2000,-Kč)
nebo jednorázově: do 15.10.2023 (4000,-Kč)

Pokud nebude platba uhrazena v daném termínu, následuje penále ve výši 100,-Kč za další započítaný měsíc.

Autor: